In gesprek over Man/Vrouw en Ambt

Omdat het veel materiaal is, leggen we kort uit welk stuk waarover gaat:
De kerkenraad van Noord schreef een ‘Beoordeling van de besluiten van de synode’. Daarin staat stevige kritiek, vooral op de gronden onder de synodebesluiten.
Ds. Rob Vreugdenhil gaat in gesprek met die kritiek: ‘In gesprek met de Beoordeling’. Op sommige onderdelen is hij het eens met de kritiek. De argumenten onder het synodebesluit zijn niet altijd even duidelijk en overtuigend. Hij probeert aan te geven waardoor er misverstanden zijn ontstaan, en wat de wezenlijke kern is van het verschil in benadering. Hij laat zien dat de kritiek op het synodebesluit niet zo overtuigend is als het gebracht wordt.

Beoordeling door de KR-Noord via de site van GKv Capelle-Noord

Lees ‘In gesprek met de Beoordeling’ door ds. Rob Vreugdenhil 

In het stuk ‘Beoordeling’ gaat de kerkenraad van Capelle-Noord alleen maar in op de argumentatie onder het synodebesluit. Het zou waardevol zijn als het gesprek over meer zou gaan. Dus ook over de klassieke opvatting over de scheppingsorde. Want daar zijn wel vragen bij te stellen, net als bij de gebruikelijke uitleg van de ‘zwijgteksten’.In zijn stuk ‘In gesprek over meer dan dit synodebesluit’ verzamelt ds. Rob Vreugdenhil veel materiaal voor zo’n gesprek. Niet om te overtuigen dat de vrouw in het ambt móet, maar om te laten zien dat de klassieke uitleg niet als enige mogelijk is. 

Lees ‘In gesprek over meer dan dit synodebesluit’

De meest fundamentele kritiek werd geleverd door ds. Bart van Egmond van Capelle-Noord in een artikel en lezing over de Schrift als bron en norm. Hij stelt dat in het synodebesluit de Bijbel niet meer gebruikt wordt als norm, maar alleen als inspiratiebron. Hoe de synodebesluiten omgaan met de Bijbel is volgens hem in strijd met onze belijdenis. Dat is ernstige kritiek. In zijn ‘In gesprek over bron en norm’ laat ds. Rob Vreugdenhil zien dat deze kritiek niet terecht is. De methode van de synode is niet anders dan hoe altijd al met de Bijbel gewerkt is.
Lees het artikel van ds. Van Egmond over ‘Bron en norm’’
Lees ‘In gesprek over bron en norm’ 

Speelt er op de achtergrond niet nog iets heel anders in deze discussies? Is het hele denkklimaat niet veranderd, en zo ja, hoe waardeer je dat? Over die vragen gaat een kort artikel dat tot nadenken wil zetten: Veranderend denkklimaat en M/V-gesprek’, over postmodernisme als terechte kritiek op moderniteit en de vraag wat de zekerheid van het geloof is. O.a. bedoeld voor wie het gevoel heeft dat alle zekerheden wegvallen.
Lees ‘Veranderend denkklimaat en M/V-gesprek’

In het blad Nader Bekeken schreef ds. P.Boonstra over de ‘priesterlijke lijn’: er loopt een lijn van de oudtestamentische priesters, via de twaalf leerlingen/apostelen naar de oudsten – en daarbij gaat het altijd uitsluitend om mannen. Ds. Rob Vreugdenhil reageert met ‘In gesprek over de priesterlijn’. Daarin een kritische bespreking van de zogenaamde priesterlijn. In de landelijke discussies speelt deze argumentatie niet zo’n grote rol, maar wie zich door Boonstra liet overtuigen kan hier kennisnemen van overwegingen die sterke vraagtekens zetten bij zijn verhaal.
Lees het artikel van ds. Boonstra via de site van Nader Bekeken
Lees ‘In gesprek over de priesterlijn’
* * *
De kerkenraad ontving van een gemeentelid twee brieven waarin het vooral gaat over de argumentatie vanuit het profetenambt. Is het terecht als in het besluit een lijn getrokken wordt van het profeteren (in Oude en Nieuwe Testament) naar de prediking vandaag. Dominee Rob Vreugdenhil heeft op die brieven gereageerd, en met instemming van de betrokkene publiceert hij delen daarvan voor andere geïnteresseerden.
Lees ‘In gesprek over profetie’
* * *
Al deze stukken zijn best lang en soms moeilijk te lezen. Daarom heeft ds. Rob Vreugdenhil, op verzoek van de kerkenraad, de hele discussie korter en simpeler samengevat. Voor wie wel wil weten waar het over gaat maar niet alles lezen kan, kan dat een handige hulp zijn.
Lees 'Korter en simpeler over M/V-ambt'

Eerder gegeven informatie:

Lees het besluit van Generale Synode Meppel 2017 met brief aan de kerken
Lees het voorlopig besluit van GKv Capelle aan den IJssel Zuid/West (nov. 2017)
Lees de informatie bij het voorlopig besluit

* * *
Reacties?

Gemeenteleden kunnen reageren via de scriba
Anderen kunnen ds. Rob Vreugdenhil mailen: predikant – at – gkvcapelle.nl

De stukken op deze site mogen verspreid worden, zolang de vindplaats vermeld wordt.
Ds. Vreugdenhil ontvangt graag een melding als de stukken overgenomen of geciteerd worden.

Rob Vreugdenhil

Dominee Rob Vreugdenhil is sinds maart 2015 predikant van onze gemeente. De preken die hij in de diensten gebruikt staan op onze website. Mocht u een preek willen gebruiken in een leesdienst, dat kan maar laat dit dan wel weten via predikant @gkvcapelle.nl

terug naar boven