Uitleg over de kerkdienst

Voor het eerst in de kerk

U stapt een keer de Voorhof binnen. U wilt gewoon eens weten wat ze daar doen elke zondag. Of u bent op zoek naar God.
Daar staat u dan. U voelt u een beetje een vreemde tussen de anderen. Maar voor God bent u geen vreemde. Daarom: van harte welkom in onze kerk! Want dit is de plaats, waar wij Hem en elkaar mogen ontmoeten.
Wanneer u hier voor het eerst komt, is het fijn om te weten wat u zo'n beetje kunt verwachten in een kerkdienst. Vandaar deze informatie. In de hal van de kerk ligt bovendien een Bijbel en kerkboek voor u klaar. Op de schermen in de kerk kunt u de tekst van de liederen lezen die we met elkaar zullen zingen.

blijdschap

Ontmoeting tussen God en ons

In de eredienst wil God ons ontmoeten. Hij komt naar ons toe met Zijn groet aan het begin van de dienst: "Genade zij u en vrede..."
Ook bij het lezen uit de Bijbel en de uitleg daarvan in de preek is God zelf aan het woord. Aan het eind van de dienst geeft Hij ons zijn zegen mee naar huis: "De Here zegene u en Hij behoede u..."
Zo komt God zelf de hele dienst naar ons toe met zijn Woord, Geest en liefde.

Onze reactie

Als God tot ons heeft gesproken reageren wij daarop. Dit doen we door te zingen, met gebed en met onze giften. Op deze manier willen wij God danken voor Zijn zegeningen. We willen Zijn naam groot maken met onze zang en onze muziek. En in ons gebed de nood van de wereld, en van onszelf, aan Hem voorleggen.
Dit alles bij elkaar noemen we de 'liturgie'.

De liturgie

De liturgie heeft een bijzondere betekenis in de ontmoeting tussen God en ons. Samen met al die anderen ontmoet je immers als gemeente de heilige God, onze Schepper en Verlosser. Daarbij past een waardig en stijlbewust gedrag uit liefde, eerbied en ontzag voor Hem.
Er zijn verschillende liturgieën in gebruik. U vindt er twee in het kerkboek op pag. 507-511. Maar de voorganger vertelt ook precies wat er gaat gebeuren.

Doop

Soms wordt er iemand gedoopt tijdens de dienst. Meestal een baby, soms een groot kind of een volwassene. Het is een zichtbaar en voelbaar teken van Gods verbond met ons. Hij zegt daarmee:
"Zo zeker, als dit water je schoon wast, zo zeker reinig Ik je van jouw zonden".
Daarmee belooft Hij, dat Hij jouw Vader wil zijn, dat Zijn Zoon Jezus jouw tekorten (de Bijbel noemt dit zonde) wil wegnemen, en dat Gods Heilige Geest in jou wil wonen.
We lezen dan eerst het "formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen" of het formulier voor de doop aan volwassenen.

Avondsmaalsbeker en brood

Avondmaal

Het kan zijn, dat u meemaakt dat wij het 'heilig avondmaal' vieren. U kunt dat zien als een heel bijzondere ontmoeting tussen God en Zijn gemeente in de vorm van een symbolische maaltijd. Dit is een maaltijd, die Jezus zelf heeft ingesteld. Deze instelling verzekert ons ervan dat Jezus Christus zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor onze zonden. Het brood duidt Zijn lichaam aan en de wijn Zijn bloed.
Dit verbond van God met ons is net zo zeker, als je met eigen ogen ziet dat het brood gebroken, en de wijn geschonken wordt. Je kunt het zien en proeven.

De gemeenteleden, die op volwassen leeftijd hun geloof in God in het openbaar hebben uitgesproken, worden voor deze maaltijd uitgenodigd (dit openbaar uitspreken van je geloof heet 'openbare geloofsbelijdenis' en is een eenmalig en officieel gebeuren).
Er zijn verschillende formulieren in het kerkboek te vinden. Hierin wordt de betekenis van het avondmaal uitgebreid uitgelegd. Voorafgaand aan de viering van het avondmaal wordt een (deel van een) formulier gelezen.

Als u zo'n speciale dienst meemaakt en u hebt vragen, aarzel dan niet om ze te stellen; wij geven u graag uitleg.
Wilt u het avondmaal graag met ons mee vieren en bent u geen lid van deze gemeente maar wel belijdend lid van een andere gemeente? Dan bent u hartelijk welkom als u met ons onderschrijft wat de kerk belijdt over God en als u dit Heilig Avondmaal ziet als bezegeling van Gods Verbond met ons. Wat onze gemeente belijdt is heel kort samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis die hieronder staat.
Wij vragen personen die als gast het avondmaal willen meevieren en in eigen gemeente ook zijn toegelaten het de viering van het avondmaal om zo mogelijk nog vóór de zondag van de viering contact op te nemen met één van de ouderlingen. Gemeenteleden die een gast willen introduceren kunnen dat doen bij hun wijkouderling. Met gasten die geen lid zijn van een gereformeerde zusterkerk vindt wellicht voorafgaande aan de avondmaalsviering een gesprek plaats met een ouderling. Als u in de hal vertelt dat u graag dit Heilig Avondmaal mee wilt vieren als gast, dan is er ongetwijfeld wel een ouderling aanwezig die u een paar vragen hierover stelt. Wij vinden het fijn om voordat de viering begint de namen van hen die het avondmaal meevieren te noemen en hen speciaal welkom te heten.

Apostolische Geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen)

 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 • En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
 • die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
 • op de derde dag opgestaan uit de doden,
 • opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader,
 • vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 • Ik geloof in de Heilige Geest.
 • Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
 • vergeving van de zonden;
 • opstanding van het vlees
 • en een eeuwig leven.
terug naar boven