Uw Heer leeft - Het leven loopt niet dood

Preek over Johannes 20:1-18
Capelle aan den IJssel, 5 april 2015
R.J. Vreugdenhil


1. Hij liep niet dood op het kruis, maar leeft bij zijn Vader.

2. U loopt niet dood in de zonde; leef voor uw Heer!

3. Het leven loopt niet dood in de ondergang; leef in hoop!

Het symbool van het christelijk geloof is het kruis.
Hier in de kerk. Op m’n jasje. Aan een ketting om jouw nek?
Terecht.
Het kruis van Christus staat centraal in het geloof.
Toch is het ook jammer.
Want het kruis is een deel van het evangelie. Er is meer.
In het Nieuwe Testament staat de opstanding misschien nog wel meer centraal dan het kruis. Pasen is het grote nieuws van het christelijk geloof! Pasen is ook de belangrijkste feestdag van de kerk van Christus.
Wat zou het mooi zijn als je die twee samen als symbool
zou kunnen hebben. Zoiets als dit:

Want Jezus liep niet dood op het kruis, hij leeft.
En u en ik hoeven niet dood te lopen in de zonde, in het lijden, in het sterven.
We mogen leven!
De hele wereld is niet bezig met een eindeloze gang naar beneden.
We mogen leven in de hoop op een nieuwe wereld!
Dát is het christelijke leven: geloven in de gekruisigde Christus en leven in hoop, want hij leeft!
* * * [zingen Gez. 95:1]
Zijn leven liep niet dood op het kruis.
Dat dachten zijn leerlingen wel.
En de vrouwen die altijd bij hem geweest waren.
Ze hadden het gezien: hij was doodgemarteld. Ze hadden hem van het kruis afgehaald. In het graf gelegd.
Einde van het leven van Jezus.

Als Maria de volgende dag vroeg bij het graf komt en de steen weggerold ziet liggen, kan ze maar één ding denken: het lichaam van Jezus is weggehaald.
Blijkbaar zijn Josef van Arimatea en Nikodemus al heel vroeg aan het werk gegaan en hebben ze hem nu in een definitief graf gelegd.
Maria schrikt daarvan, want we wil wel weten waar haar dode Jezus ligt.
Verder denken dan een dode Jezus, kan ze niet.
Johannes en Petrus ook niet.
Johannes komt als eerste bij het graf. Hij gaat er niet in, maar kijkt door de opening naar binnen.
Wat ziet hij: het omhulsel van linnen doeken. Helemaal intact.
Conclusie: het lichaam van Jezus ligt er nog. Maria heeft te snel gedacht dat hij weggehaald zou zijn. Gelukkig, ze hebben hun dode Jezus nog.
Verder denken kan hij niet.
.
Maar dan komt Petrus. Hij gaat het donkere graf in.
Inderdaad, daar ligt dat omhulsel. In het model van het lichaam van Jezus.
Maar de doek die over zijn hoofd gelegd was, ligt opgevouwen ernaast.
En dan ziet Petrus wat Johannes nog niet zag: het omhulsel ligt er wel, maar het is leeg.
Het is leeg als de cocon waaruit de vlinder gekropen is.
Het is leeg als de eierschaal waar het kuiken uit gekomen is.
Jezus is er niet meer!

Petrus roept Johannes erbij.
Die kijkt ook. Bij hem begint het geloof door te breken.
Maar Petrus kan er niets mee. Nu is hun dode Jezus ook nog weg.
Verder denken kan hij niet.

Het is de Heer zelf die via Maria aan zijn leerlingen duidelijk maakt: je moet wel verder denken. Je moet omhoog denken.
Opvallend, dat woord ‘opstijgen’.
Ik ben nog niet opgestegen, maar ik stijg op naar mijn Vader, mijn God.
De opstanding is niet: ik ben weer terug in deze wereld.
Op de paasmorgen is de beweging omhóóg ingezet.
Uit de diepte van het kruis nu omhoog.

Dat is veel meer dan ‘het leven gaat door’.
Jezus is niet opgestaan om op dezelfde voet verder te gaan.
Het gaat vanaf nu omhoog.
Ze krijgen niet maar hun Jezus levend terug.
Ze krijgen een levende Heer die leeft bij zijn Vader in de hemel.
Paulus schrijft later (Rom.1:4): hij is door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.
Zijn opstanding betekende: eer en macht krijgen van zijn Vader. Omhoog mogen gaan.
Vandaar dat Paulus in Romeinen 8:34 schrijft: Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit...
Het kruis centraal..., ja maar meer nog de opstanding en van daaruit de weg omhoog. Hij is de levende Heer bij zijn Vader in de hemel.

Dat vieren wij vandaag.
Dat is het grote feest van de christelijke kerk.
Wij geloven niet maar in de Jezus van 2000 jaar geleden die voor ons stierf aan het kruis. Wij geloven in de Heer die nu leeft en regeert bij zijn Vader.
* * * [zingen Gez. 95:2]
UW HEER LEEFT - HET LEVEN LOOPT NIET DOOD.
U loopt niet dood in de zonde; leef voor uw Heer.

Uw Heer maakte niet alléén die beweging (naar het kruis en dan omhoog).
Hij deed dat om mensen mee te nemen.
Luister maar hoe vol liefde hij het zegt tegen Maria: ga naar mijn broeders en zusters.
Zeg tegen hen: mijn Vader is ook jullie Vader, mijn God is ook jullie God.
Hij houdt wat hij heeft niet voor zichzelf.
Hij wil mensen meenemen in zijn beweging omhoog.

Hij wil dat mensen niet doodlopen in de zonde.
Daarvoor kwam hij uit het graf.
De opstanding laat zien dat je niet vast hoeft te lopen in zonde en schuld.
Ik kan dat heel mooi laten zien vanuit Handelingen 2.
De toespraak van Petrus op de Pinksterdag.
Daarin staat niet het kruis centraal, maar de opstanding.
Vers 32-33: Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan de rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Dus: opstanding, de weg omhoog, zitten aan Gods rechterhand.
En als levende Heer in de hemel krijgt hij de heilige Geest om die aan mensen te geven, om zo mensen ook omhoog te laten leven.

Hoe reageren de Joden die dit horen?
Vers 37: wat moeten wij doen, broeders? Wij hebben Jezus gekruisigd, de messias van God. Een grotere schuld kun je niet hebben! Wij lopen vast in onze schuld.
Nee, zegt Petrus (vs.38), keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest (die heilige Geest die Jezus kreeg na zijn opstanding en hemelvaart) ú geschonken worden.
Want voor u geldt deze belofte; de belofte dat je leven niet doodloopt in schuld tegenover God, maar dat je omhoog mag leven door de opstanding van Jezus Christus.
De opgestane Heer in de hemel geeft je zijn Geest om je uit je zonde en schuld omhoog te trekken en voor hem te laten leven.
Voor u is die belofte. En voor uw kinderen!
En voor allen die nu nog ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.
Het is een uitnodiging voor iedereen: laat je leven niet vastlopen in egoïsme, schuld, verslaving, oneerlijkheid enzovoort.
Laat je bevrijden door de opstandingskracht van de levende Heer.

We zouden ook kunnen lezen in Romeinen 6. Daar gaat het over de doop.
Gedoopt worden is: begraven worden, met Christus mee het graf in gaan. Je zondige, slechte ik gaat met hem mee, aan het kruis. Dood.
Maar gedoopt worden is ook: opstaan met Christus. Uit het watergraf omhoog komen.
Niet om verder te leven alsof er niets gebeurd is.
En maar weer zondigen en maar weer vergeving vragen op basis van het kruis...
‘Ik ben nu eenmaal zo - ik ben zondaar en dus doe ik dingen verkeerd...’
Nee, je bent gedoopt: geloof dat je nu, in de kracht van Christus, met de hulp van zijn Geest, omhoog leeft.
Leven voor uw Heer.
In liefde, geduld, vriendelijkheid, eerlijkheid.
Niet je eigen ik, je eigen belangen, maar de ander liefhebben.
En God boven alles zetten.

Ook dat is de boodschap van de opstandig:
uw leven loopt niet dood in zonde en schuld - blijf er dus ook niet in leven.
Geloof in zijn vernieuwende kracht en leef voor uw Heer!
* * * [zingen LvdK 221:2]
Het leven loopt niet dood in de ondergang; leef in hoop
Petrus kon het eerst nog niet geloven. Daarna heeft hij het wel geleerd.
Hij preekt over de opstanding op de pinksterdag.
En als hij een brief schrijft, begint hij er direct mee.
1 Petrus 1:3, Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Hij schrijft dat aan mensen in een vrij hopeloze situatie.
Ze hebben het zwaar omdat ze christen zijn. Er is veel maatschappelijke weerstand, sociale uitsluiting. Allerlei vormen van lijden, ellende, tegenslag.
Het christen-zijn begon zo mooi, maar gaat het nu doodlopen in de ondergang?
Nee!
Door de opstanding van Jezus Christus heeft God ons opnieuw geboren doen worden om te leven in hoop.
Vanuit de opstanding van Christus mag je omhoog leven!
Hoop, vooruitzicht.
Niet vastlopen in ondergang, maar over de moeiten heen naar voren kijken.

Dat geldt bij moeiten vanwege je geloof.
Je mag het ook veel ruimer nemen.
Paulus schrijft in Romeinen 8: heel de schepping zucht en lijdt.
We hebben allemaal te maken met het kapot gaan, achteruit gaan.
Ziekte en dood.
Soms de ene tegenslag na de ander.
In je eigen leven.
In het nieuws. Van Syrië en Irak tot een dodelijke aanrijding hier in de buurt.
Van oorlog tot natuurramp en milieu-vervuiling. De hele schepping zucht en lijdt.

Maar, schrijft Paulus er meteen bij, zelfs de schepping heeft hoop gekregen.
Omdat de schepping zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid.
Waarom?
De schepping zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.
Gods kinderen. Wij dus.
Wij gaan omhoog.
We gaan niet ten onder in het kapot gaan, in het lijden, in het doodgaan.
Want Christus is opgestaan. Hij tilt ons mee omhoog. We hebben toekomst.
En zelfs de schepping, de wereld van God, gaat eens mee omhoog.
Er komt een vernieuwing van de wereld.
Een einde aan pijn, oorlog, slopende ziekte, schietpartijen en natuurgeweld.

Dat is de hoop waarin we mogen leven.
Dat is de hoop waarin je opnieuw geboren wordt door de opstanding van Jezus Christus, als je gelooft in hem.
In die hoop mag je omhoog kijken.
Over het voeteneind van je ziekbed naar voren kijken.
Wie in Christus gelooft, loopt niet dood in de ondergang.
Want hij is opgestaan en hij neemt ons mee.
Dus leef in hoop, leef met vooruitzicht. We gaan omhoog!

AMEN
[zingen Gez. 95:4]

Rob Vreugdenhil

Dominee Rob Vreugdenhil is sinds maart 2015 predikant van onze gemeente. De preken die hij in de diensten gebruikt staan op onze website. Mocht u een preek willen gebruiken in een leesdienst, dat kan maar laat dit dan wel weten via predikant @gkvcapelle.nl

terug naar boven