Johannes 3: 28 – 30

Preek over Johannes 3:28:80
Lezen Joh 1: 19 – 36, Joh 3: 22 -36
Capelle aan den IJssel, 03-03-2014
C. van Dijk

Gemeente van Christus,

Er zijn niet zoveel uitspraken van Johannes de Doper bekend. Maar de uitspraken die we hebben zijn bijzonder.

We hoorden hem in Johannes 1 op Jezus wijzen als op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft over Jezus een getuigenis afgelegd.

Vandaag woorden van Johannes waarin hij aangeeft hoe hij zich verhoudt tot Jezus.

Hoe is die verhouding tussen Johannes en Jezus?

Op een dag komen de discipelen van de Doper bij hem om hem te vertellen, dat er heel wat van zijn volgelingen achter de rabbi van Nazareth zijn aangegaan. Het lijkt wel, alsof Johannes er niet een overhoudt. Zijn gehoor wordt met de dag minder. Dat lijkt helemaal niet fijn. Concurrentie tussen predikers. Wat zal Johannes daar nu van zeggen?

Wat de Doper daarvan zegt, als hij dit hoort? Gaat hij eens extra op zijn strepen staan? Nee. Er komt een blijde glans in zijn ogen. 'Dat is nu precies wat ik graag wil', zegt hij. 'Want let er goed op, mensen, dat ieder van God de plaats krijgt die hem toekomt: Jezus en ook ik. En zou ik dan jaloers moeten zijn op de Messias? Dat ben ik niet. Ik heb u toch gezegd, dat Híj het is. Vergeet mij, maar laat Jezus je Meester en Redder zijn.'

Het is vaker gebeurd dat ze Johannes aanzagen voor de Messias. En telkens heeft hij het moeten ontkennen. Dan zei hij: 'Ik ben de Koning niet; ik ben maar alleen een stem die roept in de woestijn, een heraut die voor de Koning uit loopt. Ik ben de Meester niet; ik ben op zijn best een slaaf die mezelf niet waardig keur om Jezus de sandalen uit te trekken.'

De Doper wijst voortdurend van zichzelf af: 'Hij, Jezus moet groeien; de plant van mijn leven moet tanen. Zo is het goed, mensen.'

Johannes, de vriend van de bruidegom, getuigt over Jezus als de Bruidegom

Daarin is Johannes voorbeeld in grandioze ootmoed

Welke plek heeft Johannes voor zichzelf gezien? Die van de vriend van de bruidegom. De Best Man noemen ze dat altijd in Engelse films. Met die geestige toespraken (4 weddings ande af funeral)

Opvallend. Jezus begon zijn werken op de bruiloft te Kana. En toen ik er een paar weken geleden over preekte zei ik nog: Johannes die sprinkhanen en wilde honing ad, die zou nooit naar een bruiloft gaan. Die zou nooit wijn drinken. Hij was een man op missie, een Nazareeër...

Maar als Johannes zeggen moet wie hij zelf is ten opzichte van Jezus, dan doet hij dat in beelden ontleend aan een bruiloft: ik ben de vriend van de bruidegom.

Wat Johannes daarmee zegt, kan ik het beste uitleggen door te vertellen, hoe het toen toeging bij de voorbereidingen voor een bruiloft. Een vriend van de bruidegom – ook wel paranimf genoemd; onze ceremoniemeester – was een belangrijke figuur die alles voor de komende bruiloft had te regelen. Hij was het, die in bepaalde gevallen ook de eerste contacten had gelegd tussen een jongen en een meisje. De koppelaar, huwelijksmakelaar. Daarmee had hij als het ware aan de wieg gestaan van hun huwelijk.

En als die twee dan eenmaal tot een trouwdag hadden besloten, was het diezelfde vriend van de bruidegom die als tussenpersoon een bemiddelende rol vervulde en ervoor zorgde, dat alles tot in de puntjes voor het bruiloftsfeest was geregeld. Alle dingen moesten – wij zouden zeggen – volgens het protocol verlopen. 'De Misjna – het oudste Joodse geschrift met daarin de fixatie van de mondelinge overlevering van de wet - noemt de vriend van de bruidegom het uitgelezen voorbeeld van een echte vriend (Sanhedrin 3.5). Deze vertrouwensman speelde een sleutelrol bij de ontvangst van de bruid, bij het feestelijke diner en ook bij de huwelijksnacht.' (Commentaar van Houwelingen)

Johannes de Doper vergelijkt zich nu met zo'n vriend van de bruidegom. 'U moet niet denken dat ik de bruidegom ben. Ik moet juist oppassen, dat ik niet te veel aandacht voor mezelf vraag. Ik moet er tussenuit. En weet u wat mijn grootste vreugde is? Als ik op het hoogtepunt van het feest de bruid mag meenemen naar de bruidegom. Dan sta ik op afstand toe te kijken, hoe die twee elkaar om de hals vallen.

Begrijpt u het nu, dat ik blij ben, als de mensen bij mij vandaan gaan en de Here Jezus gaan volgen? Hij is de Bruidegom. En allen die Hem volgen en zich aan Hem verbinden door het geloof, zijn Zijn bruid. Hoe meer mensen er bij mij vandaan lopen en achter Jezus aangaan, hoe liever dat mij is.'

Grandioze ootmoed. Johannes cijfert zichzelf weg om Jezus als de Bruidegom van Zijn gemeente alle ruimte te geven.

Het is een van de keren, dat Jezus in de Bijbel Bruidegom wordt genoemd. Een prachtnaam. Van een bruidegom immers mag verwacht worden, dat hij zichzelf in pure liefde aan zijn bruid verbonden weet. En geldt dat niet van de Here Jezus? Hij heeft alles gedaan wat nodig was om Zijn gemeente te krijgen. Hij gaf Zijn bloed als het Lam van God dat voor de Zijnen stierf. Met dat bloed heeft Hij Zijn bruid gekocht en betaald. De bruidsprijs betaald.

Bruidegom. Die naam voor Jezus is niet door de Doper verzonnen. Met die naam wordt in het Oude Testament God de Vader benoemd. We lezen in Jesaja 62:5:

Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,

zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,

en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,

zo zal je God zich over jou verheugen.

Ook het bijbelboek Hooglied is vaak zo gelezen: de liefde tussen die twee, dat is de liefde van de Here voor zijn bruid.

En die toonzetting vind je ook in het Nieuwe testament.

Het Evangelie naar Johannes: Jezus werk begint met een bruiloftsfeest (de bruiloft te Kana). Jezus is daar Gast en Gastheer tegelijk, Die water in wijn verandert.

En als het avondmaal wordt ingesteld is er ook die verwijzing naar de bruiloft van het Lam die eenmaal komen zal. Nu al oefenen wij de gemeenschap met elkaar bij de tekenen van brood en wijn.

Johannes is niet op eigen eer uit. Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Ik heb ontvangen dat ik de vriend van de bruidegom mag zijn. Wat een geschenk. Wat een vreugde. Maar de bruid is tenslotte voor de bruidegom. Laat de mensen maar rustig weg lopen. Maak daar niet van dat mijn klanten naar een andere zaak gaan.

Johannes maakt zichzelf klein. Het gaat om de Bruidegom.

Zijn wij in staat om de Here Jezus zo in het midden van ons leven te zetten dat onze eigen belangen, onze eigen ambities minder waard zijn dan zijn doelen? Of moet God het doen met de restjes, of moet God het doen zelfs met je frustraties die je in het echte leven oploopt en die je in de kerk wilt compenseren?

Ken je de vreugde om de gemeente van de Here, boven jouw eigen persoonlijke geluk en plezier? Of is die kerk een manier om jouw geluk te laten toenemen?

Dan kun je je wel iets voorstellen bij die opmerkingen tegen Johannes: je klanten lopen weg, man. Nee, het gaat om de Here, en mijn plekje is maar klein...

En het mag nog wel minder worden ook. Weergaloze ootmoed bij Johannes.

Johannes, de vriend van de bruidegom, getuigt over Jezus als de Bruidegom

Daarin is Johannes voorbeeld In grandioze ootmoed

In liefde tot de bruidegom

Om zo van Jezus te getuigen als Johannes doet, moet je wel heel veel van de bruidegom houden en heel veel van de bruid, de gemeente van Christus. En dat is de vreugde van Johannes. Daar is het hem om gegaan.

De bruidegom krijgt de bruid. Mooier kan het in zijn ogen niet. Hij ziet gebeuren wat hij heeft mogen prediken: het koninkrijk van God komt er aan.

De bruidegom krijgt de bruid. Johannes is er blij om. Want hij heeft de bruidegom en zijn bruid lief.

Geldt dat ook voor jou en mij?

Jezus is de Bruidegom en Zijn gemeente de bruid. Zo komen we het ook verderop in het Nieuwe Testament tegen. In Efeze 5 schrijft Paulus over het huwelijk:

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. (Ef.5:25-27)

Jezus de Bruidegom van Zijn kerk. Hij blijft het tot aan eind van de wereldgeschiedenis. Want in het boek Openbaring heet Christus opnieuw de bruidegom. Een begrip dat troost geeft. Troost is er voor iedereen die uit de ellende van het aardse tranendal mag thuiskomen. "Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd." (Openb. 19:9a).

Wat houdt deze bruidegom van zijn bruid. Dat is de liefde die Johannes kent en bewondert. Die hij navolgt. De liefde van deze Bruidegom die vind je terug in heel de Schrift. Ze is verankerd in het eeuwige voornemen van God. Ze straalt ook uit in de verkondiging. Ze wil ons allen doorgloeien. Hebt jij er wel eens wat van ondervonden, gevoeld, beleefd? Is je hart nooit vervuld geweest van die liefde van Christus voor zondaren?

Hoe zegt Johannes het? De bruidegom krijgt de bruid... Met andere woorden: in die gemeente die de rabbi van Nazareth om Zich heen krijgt, daar zie je het.

Hij is Bruidegom. Want Hij heeft een bruid.

Het is kenmerkend voor een bruidegom om een bruid te hebben. Het is kenmerkend voor Jezus, dat Hij een bruid heeft. Die is Hem gegeven door de Vader. Want een bruid krijg je immers van de vader? Het is een gemeente, voor het eeuwige leven uitverkoren, gekocht en betaald door het bloed van Christus en naar Hem toegetrokken door Zijn Geest. Er is ook geen liefde voor de bruidegom denkbaar zonder liefde voor de bruid. Wie niet van de gemeente houdt, bij hem zit iets mis in de liefde...

Ieder die bij die bruidsgemeente mag horen, weet ervan wat het is, die onweerstaanbare aantrekkingskracht, naar Jezus toe. Want geen sterveling gaat op aarde zomaar vragen naar Hem. Wij worden erbij gehaald, als een goddeloze. Maar hij heeft zo'n zondaar met een eenzijdige liefde lief. Zijn liefde verovert ons hart. Dan kan het. Dan mag het. Dan verlangt ons hart met alles wat daarin is naar Hem.

Heerlijk is dat: bruid van Christus te zijn. Gestempeld met het doopwater: ik hoor bij Hem...

Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij...

Weet jij dat? 'Ik van hem', dat is het mooiste dat een bruid over de lippen kan komen. 'Hij van mij', dat is ook prachtig. (Ik houd Hem vast).

Maar 'ik van Hem', gaat daar nog bovenuit. Want dan houdt Hij mij vast in alle omstandigheden, ook als ik los zou laten.

De bruidegom krijgt de bruid. Dieper kan dat geheim van de gemeenschap tussen Christus en Zijn gemeente niet worden uitgedrukt. God lokt je in zijn Woord om dat te zeggen en steeds opnieuw te zeggen: ik ben van Hem...

Er zijn tijden in het leven van de gelovige waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Het kan allemaal zo aangevochten zijn. Er is zoveel dat scheiding maakt tussen Hem en mij.

Maar door Zijn Heilige Geest maakt Hij er op Zijn tijd werk van om ons te verzekeren, dat Zijn liefde overweldigend is, dat we het wel uit kunnen jubelen:

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. ' (Rom.8:35-37).

Als je dat nog niet zomaar mee durft zeggen, als je daar nog niet zoveel gevoel bij hebt, Dan moet je daar naar gaan verlangen en er om vragen. Dan moet je er zijn volgende week als er avondmaal is. Juist dan. Om vanuit dat verlangen mee te vieren.

Het laatste

Johannes, de vriend van de bruidegom, getuigt over Jezus als de Bruidegom

Daarin is Johannes voorbeeld In grandioze ootmoed

In liefde tot de bruidegom

In echte vreugde

Johannes de Doper heeft zijn gehoor weggepreekt. Hij heeft de mensen als een boetprediker het oordeel van God aangezegd. Hun nep-vrome leven ontmaskerd. En ze toen verwezen naar hun enige Redder, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.

Zo heeft Johannes namens de Bruidegom bemiddeld. Hij was bruidwerver. Hij heeft alles voor het bruiloftsfeest gereed gemaakt. En toen het zover was, dat de Bruidegom verscheen, toen trad hij terug. Hij stond op afstand toe te kijken. En hij was heel blij met het geluk van bruid en Bruidegom.

'Zijn doel was pas bereikt en zijn eigen plezier was pas compleet, wanneer hij op het feest, in de nabijheid van de bruidegom, getuige mocht zijn van diens onverholen blijdschap.' Zo stond hij goed. Zo stond hij te wachten op de jubelende roep van de bruidegom.

De Doper hoorde de stem van Jezus Die naderde. En toen was het: Bij Hem moet u zijn, mensen.

Als uw predikant wil ik ook niet meer of minder zijn dan dat. De boodschappenjongen van God. Maar voor mij, en voor iedere ouder en opvoeder, voor iedere ambtsdrager , ja voor elke christen is er dan wel de taak om een echte vriend van de Bruidegom te zijn. Anders kun je nooit anderen tot Christus leiden, als je zelf geen vriend bent. Als je niet vreselijk veel van de Bruidegom en zijn bruid houdt. Als je teveel van jezelf houdt, en jezelf er tussen schuift op het belangrijkste moment, dat is niet goed. Geen groter vreugde dan wanneer de bruid en de Bruidegom het goed hebben met elkaar.

Een vriend van de Bruidegom leidt de bruid naar hem toe.

Als je een echte vriend van de Bruidegom Jezus Christus mag zijn, kun je het niet hebben, dat er zoveel mensen zijn die Hem niet liefhebben.

En als jij Hem nog niet lief hebt... Ik mag je dan niet met rust laten. Jij hoort bij zijn bruidsgemeente Heb de bruidegom lief. 'Laat je met God verzoenen'.

Ik kan begrijpen, dat je er moeite mee hebt om te geloven, dat de Here echt van je houdt. Als je jezelf leert kennen, ook in je lelijkheid, dan zie je hoe wonderlijk die liefde van Hem is.

Maar je mag echt naar Hem toe. Volgende week aan de tafel een voorsmaak van de bruiloft van het Lam.

Grote vreugde, zegt Johannes, nergens zo blij mee dan wanneer de bruid naar de Bruidegom gaat en ik de stem van zijn liefde voor haar mag horen.

Johannes was al voor zijn geboorte blij met Jezus. Hij was nog niet geboren en hij sprong al op van vreugde toen hij de stem van Maria die de Here Jezus verwachtte hoorde.

Blij met Jezus. Blij om Jezus. Maar Johannes' blijdschap steeg ten top, toen hij Gods bruid aan Jezus mocht overgeven.

Jes 61: 10

Ik vind grote vreugde in de HEER,

mijn hele wezen jubelt om mijn God.

Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,

hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,

zoals een bruidegom een kroon opzet,

zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Dat is blijdschap die niemand je meer afpakt.

In 2 Kor.11:2 beschrijft Paulus zijn werk als apostel: 'Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.'.

Dat is de taak, en dat is de blijdschap voor voorgangers, opvoeders, catecheten enz.

Een blijdschap die blijft tot de grote dag komt. De grote dag waar Openbaring 21 over schrijft:

Een van de zeven (...) kwam op me af en zei: 'Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.' Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister...

Dat maakt de bruid mooi, dat maakt de vreugde compleet: de luister van God, de blijdschap in de stem van bruidegom te horen.

Een voorproefje volgende week. Gelukkig dat jij bent uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam.

Amen.

Ds. Kees van Dijk

Vanaf eind 2003 tot begin 2014 is ds. Kees van Dijk predikant geweest bij onze zustergemeente van Capelle-Noord. De preken die in die periode door hem zijn gehouden staan hier als naslagwerk. Wilt u een van deze preken gebruiken, neem dan contact op met de dominee.

Website: ommen-no.gkv.nl/
terug naar boven